Rakshana’s Coorg Trip

// July 5th, 2011 // Rakshana's updates

Rakshana in shathabdhi

Rakshana in shathabdhi

Rakshana in temple

Rakshana in temple

Rakshana at coorg

Rakshana at coorg

Rakshana at Thalakavari

Rakshana at Thalakaveri

Rakshana climbing Thalakavari spot

Rakshana climbing Thalakaveri spot

Rakshana at top of Thalakaveri

Rakshana at top of Thalakaveri

Rakshana masthi with mom

Rakshana masthi with mom

Rakshana masthi with dikku

Rakshana masthi with dikku

Leave a Reply

CAPTCHA Image
*