Rakshana’s Ooty Vacation Trip

// June 13th, 2016 // Rakshana's updates

Rakshana at Mettupalayam station

Rakshana at Mettupalayam station

Rakshana at Sterling Resort,Ooty

Rakshana at Sterling Resort,Ooty

Rakshana with her mom at Pykara

Rakshana with her mom at Pykara

Rakshana at Sterling Resort,Ooty

Rakshana at Sterling Resort,Ooty

Rakshana at Sterling Resort,Ooty

Rakshana at Sterling Resort,Ooty

Rakshana at Sterling Resort,Ooty

Rakshana at Sterling Resort,Ooty

DSC00108

Rakshana at Botanical gardern ooty

Rakshana at Botanical gardern ooty

Rakshana at Botanical gardern ooty

Rakshana at Botanical gardern ooty

DSC00118 DSC00136 DSC00153 DSC00155 DSC00156 DSC00161 DSC00165 DSC00167 DSC00202 DSC00208 DSC00212 DSC00214 DSC00286 DSC00290 DSC00294 DSC00296 DSC00299 DSC00302 DSC00305 DSC00314 DSC00320 DSC00328 DSC00330 DSC00331 DSC00335 DSC00346 DSC00354 DSC00363

Leave a Reply

CAPTCHA Image
*