Rakshana’s Trek to Nagalapuram

// February 19th, 2015 // Rakshana's updates

Rakshana at Nagalapuram

Rakshana at Nagalapuram

Rakshana with appa - Lunch time

Rakshana with appa – Lunch time

Rakshana with appa - breakfast tme

Rakshana with appa – breakfast tme

Rakshana at nagala

Rakshana at nagala

Rakshana just starting to trek

Rakshana just starting to trek

Rakshana with her friend Jothsana

Rakshana with her friend Jothsana

Rakshana with appa

Rakshana with appa

Rakshana with Thilak Uncle

Rakshana with Thilak Uncle

DSC01347

Rakshana having fun with the kids from home

Rakshana having fun with the kids from home

Rakshana just starting the trek

Rakshana just starting the trek

Rakshana at nagala

Rakshana at nagala

Rakshana with Thilak uncle

Rakshana with Thilak uncle

Rakshana with appa

Rakshana with appa

Rakshana with Tilak uncle and Jothsana

Rakshana with Tilak uncle and Jothsana

Refreshing after the bath

Refreshing after the bath

Refreshing after the bath

Refreshing after the bath

Rakshana swimming with tube at nagala

Rakshana swimming with tube at nagala

Rakshana at the pool

Rakshana at the pool

Rakshana treking inside the Nagalapuram forest

Rakshana treking inside the Nagalapuram forest

Rakshana with her friend Jothsana

Rakshana with her friend Jothsana

Rakshana at the end of the trek

Rakshana at the end of the trek

Rakshana receiving goodies at the end of the trek

Rakshana receiving goodies at the end of the trek

Rakshana with her friend jothsana

Rakshana with her friend jothsana

Rakshana trekiing to nagalapuram with CTC

Rakshana trekiing to nagalapuram with CTC

Leave a Reply

CAPTCHA Image
*